31 januari 2002

 

Toelichting gemeenteraadszitting van 04 februari 2002

 

Sec/MB

Openbare Zitting

 

1.Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27 december 2001. (19278)

De raad wordt verzocht om de notulen van de zitting van 27 december 2001 goed te keuren.

 

2.Goedkeuring van de geloofsbrieven van mevrouw Karine Croos, Kapelstraat 123/0301, 8450 Bredene, als opvolger van de heer Gerrit Bauwens.  Eedaflegging. (19279)

Mevrouw Karine CROOS werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000  verkozen tot 5de opvolger van de lijst SP.A  (toen SP).

 

Vermits Gerrit Bauwens met ingang van 1/1/2002 ontslag nam uit de gemeenteraad en Karine CROOS, wonende Kapelstraat 123/0301 8450 Bredene,  aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid, wordt voorgesteld de geloofsbrieven van mevrouw Karine CROOS goed te keuren, waarna zij de eed als nieuw gemeenteraadslid kan afleggen.

 

 

3.Vervanging van het raadslid Gerrit Bauwens in de adviesraden waar hij ingevolge beslissingen dd 5 maart 2001 en 23 april 2001 van de gemeenteraad afgevaardigd werd. (19280)

Ingevolge bovenvermelde beslissingen van de gemeenteraad werd het raadslid Gerrit Bauwens in navolgende adviesraden afgevaardigd.

Het college stelt voor hem te vervangen zoals vermeld hieronder :

 

I.V.O.O
* Raad van bestuur

Voorstel college : KARINE CROOS

IMEWO
* Algemene vergadering (plaatsvervangend lid)

Voorstel college : Karine CROOS

 

VMW
* Algemene vergadering
* Sectorcomité
* Regionaal Comité (plaatsvervangend lid)

Voorstel college : Karine CROOS

 

Westtoerisme
* Algemene vergadering (plaatsvervangend lid)
* Raad van bestuur (plaatsvervangend lid)

Voorstel college : Eddy GRYSON

 

Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap
* lid

Voorstel college : Karine CROOS

 

De raad wordt voorgesteld tot vervanging te beslissen bij geheime stemming in openbare zitting.

 

 

4.VZW Streekplatform arrondissement Oostende.  Aanduiding van een afgevaardigde van de gemeente om te zetelen in de algemene vergadering. (19281)

Het raadslid Jacques Deroo werd bij beslissing d.d. 27 december 1995 van de gemeenteraad aangeduid om zitting te hebben in de algemene vergadering van VZW Streekplatform arrondissement Oostende.

 

Bij brief d.d. 03 januari 2002 vraagt de VZW Streekplatform om deze aanduiding voor de legislatuur 2001‑2006 te bevestigen of een andere afgevaardigde aan te duiden.

 

Het college stelt voor om het raadslid Lionel Clybouw, Kapelstraat 121/3, 8450 Bredene aan te duiden.

De raad wordt voorgesteld tot vervanging te beslissen bij geheime stemming in openbare zitting.

 

 

5.Verkeer. Kennisneming van tijdelijke politieverordeningen, houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de gemeente, vastgesteld door de Burgemeester, nav :
- huwelijksfeest in café Rodenbach, Nukkerstraat 6, Bredene, op 21 december 2001
- kersthappening, organisatie BVBA Taurus, van 25 december 2001 tot en met 2 januari 2002
- kerstboomverbranding en sprotjesavond, org. gemeentelijke toeristische dienst, op 12 januari 2002. (19283)

Overeenkomstig artikel 134§1 van de nieuwe gemeentewet heeft de burgemeester bij hoogdringendheid, vastgesteld drie tijdelijke politieverordeningen, houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de gemeente, naar aanleiding van :

- huwelijksfeest in café Rodenbach, Nukkerstraat 6, Bredene, op 21 december 2001
- kersthappening, organisatie BVBA Taurus, van 25 december 2001 tot en met 2 januari 2002
- kerstboomverbranding en sprotjesavond, org. gemeentelijke toeristische dienst, op 12 januari 2002.

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

 

6.Lunaparken.  Wet 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, alsook de uitvoeringsbesluiten.  Intrekking van de beslissing dd 27 december 2001 van de gemeenteraad betreffende de hervaststelling convenant Gemeente Bredene - Belgian Amusement Company Ltd. - N.V. Automatic Equipment (lunapark Sportland), omwille van een administratieve vergissing. Hervaststelling convenant Gemeente Bredene - N.V. GCA (lunapark Fun House). (19286)

In zitting van 27 december 2001 heeft de gemeenteraad hervastgesteld het convenant Gemeente Bredene-Belgian Amusement Company Ltd.-N.V. Automatic Equipment inzake de exploitatie door laatstgenoemde van een kansspelinrichting klasse II, meerbepaald lunapark Sportland, gelegen Kapelstraat 29-31, 8450 Bredene.

 

Het convenant werd echter verkeerdelijk afgesloten met Belgian Amusement Company Ltd.-N.V. Automatic Equipment (lunapark Sportland, gelegen Kapelstraat 29-31) in plaats van met N.V. GCA (lunapark Fun House, gelegen K. Astridlaan 20), de aanvrager

 

 

 

In zitting van 23 januari 2001 heeft het College van Burgemeester en Schepenen afgesloten een convenant Gemeente Bredene-N.V. GCA (Leen Sies, Pauwhoflaan 35, 8450 Bredene) inzake de exploitatie door laatstgenoemde van een kansspelinrichting klasse II, meerbepaald lunapark Fun House, gelegen K. Astridlaan 20, 8450 Bredene.

 

CONVENANT GEMEENTE BREDENE – EXPLOITANT LUNAPARK FUN HOUSE (KANSSPELINRICHTING KLASSE II) – ZITTING VAN 23 JANUARI 2001 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Het gemeentebestuur van Bredene, vertegenwoordigd door de heren Willy Vanhooren, burgemeester en Fernand Devos, gemeentesecretaris, verklaart hierbij dat er geen bezwaar is tegen de exploitatie van lunapark Fun House, door de N.V. GCA (de heer Leen Sies, p/a Pauwhoflaan 35, 8450 Bredene), op het adres K. Astridlaan 20, 8450 Bredene.

 

 

De exploitant verklaart na te leven :

 

-          Het K.B. dd. 11 augustus 1960 tot uitvoering van de wet van 22 juni 1960 betreffende de invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht)

-          Het K.B. dd. 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen, die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

(polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid – verzekeringsmaatschappij General Accident - nr. 190905)

-          Het besluit dd. 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van de het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning – rubriek 32.5 van het VLAREM

(N.V. Game Center, thans N.V. GCA, werd bij besluit dd. 31 mei 1994 van het College van Burgemeester en Schepenen vergunning verleend voor exploitatie van een lunapark op het adres K. Astridlaan 20, 8450 Bredene (gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, perceel nr. 366 p) vanaf 3 juni 1994 tot 3 juni 2014

-          Het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming, inzonderheid artikel 52, waarin opgenomen de vigerende reglementering inzake brandveiligheid lunaparken

(Volgens het verslag van onderzoek dd. 30 augustus 2000 van de brandweerdienst van de stad Oostende beantwoordt het desbetreffend lunapark aan de voorschriften)

 

Het toezicht op de naleving van bovengenoemde reglementering wordt uitgeoefend door de gemeentelijke technische dienst

 

 

Exploitant (N.V. GCA)                                        Namens het gemeentebestuur van Bredene

 

Fernand DEVOS Willy VANHOOREN

Secretaris                      Burgemeester

 

 

Onlangs werd door het Ministerie van Justitie, Kansspelcommissie, medegedeeld dat het desbetreffend convenant Gemeente Bredene-N.V. GCA (Leen Sies, Pauwhoflaan 35, 8450 Bredene) dient afgesloten door de gemeenteraad en niet door het College van Burgemeester en Schepenen, alsook dat daarbij een voorgeschreven model dient gebruikt.

 

In zitting van 14 januari 2002 heeft het College van Burgemeester en Schepenen ingetrokken zijn besluit van 23 januari 2001 betreffende het convenant Gemeente Bredene-N.V. GCA (Leen Sies, Pauwhoflaan 35, 8450 Bredene) inzake de exploitatie door laatstgenoemde van een kansspelinrichting klasse II, meerbepaald lunapark Fun House, gelegen K. Astridlaan 20, 8450 Bredene.

 

 

 

De gemeenteraad wordt bijgevolg verzocht :

- In te trekken de beslissing dd. 27 december 2001 van de gemeenteraad, houdende hervaststelling van het convenant Gemeente Bredene- Belgian Amusement Company Ltd.-N.V. Automatic Equipment inzake de exploitatie door laatstgenoemde van een kansspelinrichting klasse II, meerbepaald lunapark Sportland, gelegen Kapelstraat 29-31, 8450 Bredene, omwille van een administratieve vergissing;

- Her vast te stellen het convenant Gemeente Bredene-N.V. GCA inzake de exploitatie door laatstgenoemde van een kansspelinrichting klasse II, meerbepaald lunapark Fun House, gelegen K. Astridlaan 20, 8450 Bredene, detail hierna

 

 

CONVENANT

 

Convenant gesloten tussen

 

enerzijds, de Gemeente Bredene, hier vertegenwoordigd door haar gemeenteraad, met administratief adres te 8450 BREDENE, Centrumplein 1

 

anderzijds, N.V. GCA, waarvan de administratieve zetel gelegen is te 8450 BREDENE, Pauwhoflaan 35, hier vertegenwoordigd door de heer Leen SIES

 

Beide partijen zijn overeengekomen wat volgt :

 

Artikel 1 – ligging van de kansspelinrichting

De kansspelinrichting klasse B is gelegen op volgend adres : 8450 BREDENE, Koningin Astridlaan 20

 

Artikel 2 – openings- en sluitingsuren en -dagen

De kansspelinrichting klasse B is geopend op volgende dagen : dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 12.00 uur tot 00.00 uur

 

Artikel 3 – gemeentelijk toezicht

Het gemeentelijk toezicht wordt uitgevoerd door de lokale politie.

 

Artikel 4 – opschortende voorwaarde

Het convenant treedt in werking na toekenning van de vergunning B aan de aanvrager.

 

Artikel 5 – geldigheidsduur

Het convenant is geldig voor de duur van de vergunning

 

Opgemaakt te BREDENE op

Namens de gemeenteraad, in zitting van 4 februari 2002

 

Fernand DEVOS                                                            Willy VANHOOREN
Secretaris                                                                                 Burgemeester

 

Leen SIES

Verantwoordelijke N.V. GCA

 

 

 

7. Investeringen 2002.. Aankoop van meubilair ten behoeve van de dienst bevolking en bureaustoelen ten behoeve van de administratieve diensten. Vaststelling van de lasten en voorwaarden, de wijze van gunnen en de kostprijsraming. (19288)

PERCEEL I

In de buitengewone dienst van de begroting voor het jaar 2002 is een krediet ingeschreven van 12.394,68 EUR/500.000 BEF voor aankoop van kantoormeubilair te behoeve van de dienst bevolking.  In deze dienst bevolking zijn er momenteel 3 bureaus voor 4 personeelsleden (3 ¼ FT equivalenten).  Kantoormeubilair van hetzelfde type is niet meer verkrijgbaar waardoor wordt voorgesteld om het kantoormeubilair (bureaus + dossierkasten) van de dienst bevolking volledig te vernieuwen.  Het huidig meubilair van de dienst bevolking kan dan gebruikt worden in de andere diensten (financiële dienst/secretariaat) waar momenteel – door uitbreiding van het aantal personeelsleden – eveneens meubilair te kort is.

 

Voorgesteld wordt om t.b.v. de dienst bevolking over te gaan tot de aankoop van:

·         4 bureaus

·         4 bijhorende ladenkasten (variante : 6 bijhorende ladenkasten)

·         5 roldeurkasten met legborden/classeersysteem

·         4 bureaustoelen

 

De kostprijs voor perceel I kan worden geraamd op 12.394,68 EUR (500.000 BEF). 

 

PERCEEL II

In de buitengewone dienst van de begroting 2002 is tevens een krediet ingeschreven van 2.479 EUR voor de aankoop van bureaustoelen ten behoeve van diverse administratieve diensten.  De aankoop is noodzakelijk voor aanvulling van het stoelenbestand voor nieuwe personeelsleden en de vervanging van oude bureaustoelen.

 

Voorgesteld wordt om 11 bureaustoelen aan te kopen. 

 

De kostprijs voor perceel II wordt  geraamd op 2.479 EUR (100.000 BEF). 

 

Een ontwerp van lastenboek is bijgevoegd. 

 

De gemeenteraad wordt verzocht om de lasten en voorwaarden van deze opdracht goed te keuren en om de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang van de procedure) vast te stellen.

 

 

8. Aanvulling van het belastingreglement op het aanleggen van trottoirs voor de dienstjaren 2001 tot 2006. (19291)

Het belastingreglement op het aanleggen van trottoirs voor de dienstjaren 2001 tot 2006 werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 december 2000.

 

Er wordt voorgesteld om het artikel 13 – “uitstel van de belasting” - van het belastingreglement uit te breiden – deze vrijstelling kan pas ingaan vanaf 1 januari 2002.

Het betreft volgend uitstel:

“voor de aanleg van een trottoirzone die niet kadert in de aanleg van een trottoir voor één of meerdere eigendommen, maar een specifiek veiligheidsdoel heeft, zoals bvb. de aanleg van een bushalte met aanpalende verhardingszone.  Het komt de gemeenteraad toe bij goedkeuring van het ontwerp van werken te beslissen indien de verharding van een deel van de trottoirzone deel uitmaakt van een speciaal project of indien het al dan niet tezelfdertijd deel uitmaakt van de aanleg van de trottoirzone.”

Aan de raad wordt gevraagd deze categorie toe te voegen aan het belastingreglement.

 

 

9.Aanleg van verharde trottoirdelen palende aan bushaltes in de Zeelaan (oud - en nieuw deel).  Vaststelling van de aard der werken en de verhaalbaarheid van de kosten op de aanpalende eigenaars. (19289)

In een vorig punt heeft de gemeenteraad beslist om het belastingreglement op de aanrekening van verhaalbelastingen voor de aanleg van trottoirs, geldig voor de jaren 2001 tot 2006  en vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van

28 december 2000, aan te vullen voor wat artikel 13 en de voorziene mogelijkheden van uitstel betreft.

 

De gemeenteraad wordt verzocht om, rekening houdende met de plaatselijke toestand , de aanleg van de tottoirdelen palende aan de bushaltes :

- nieuw gedeelte Zeelaan-zijde eigendom Vandermeeren;

- oud gedeelte Zeelaan ter hoogte van de Meeuwenlaan en de Bloemenlaan

als specifiek veiligheidswerk vast te stellen (aanleg bushaltes met bijhorende wachtzones voor reizigers) en de verhaalbelasting op de aanleg van trottoirdelen uit te stellen conform het hiervoor aangevulde belastingreglement.

 

 

10.Uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 27 december 2001 nopens de toekenning van maaltijd­cheques aan het gemeentepersoneel. Vaststelling van de lasten en voorwaarde, de wijze van gunnen en de kostenraming van de opdracht voor de uitgifte van de maaltijdcheques. (19292)

In toepassing van het sectoraal akkoord 1999-2001 voor de regionale en lokale besturen heeft de gemeenteraad in zitting van 27 december 2001 het reglement vastgesteld houdende de maaltijdcheques aan het personeel.  Voor de gemeente worden de maaltijdcheques toegekend voor  ongeveer een 150 personeelsleden (± 127 voltijdse equivalenten).

Het bedrag van de cheque werd als volgt vastgesteld :

 

werkgeversbijdrage :    2,79 euro

werknemersbijdrage :   1,09 euro

TOTAAL :                 3,88 euro

 

Enkele firma’s bieden hun diensten aan voor de aanmaak en het leveren van maaltijdcheques.  De cheques worden door de betreffende firma’s op naam van de werknemer opgemaakt en afgeleverd aan de personeelsdienst die ze op haar beurt verdeelt aan de betrokken personeelsleden.

 

De kostprijs voor de aangeboden dienstverlening voor het gemeentebestuur wordt voor drie jaar ongeveer geraamd op 20.000 euro (btw inclusief). 

 

Artikel 17 van het lastenboek voorziet een uitbreiding naar het OCMW Bredene.  Het lastenboek zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de OCMW-raad in zitting van 30 januari 2002. 

 

De gemeenteraad wordt verzocht :

1) de lasten en voorwaarden, voor een dienstverleningsovereenkomst voor het aanmaken en leveren van maaltijdcheques,  goed te keuren als omschreven in het lastenboek alsmede de wijze van gunnen vast te stellen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking)

2) de nodige kredieten in te schrijven in de eerstvolgende begrotingswijziging van de gewone dienst

3) het college na goedkeuring van het lastenboek door de OCMW-raad en de gemeenteraad voor te stellen de opdracht voor beide entiteiten samen te gunnen.

 

11.Bibliotheek. Vaststelling van de lasten en voorwaarden, de wijze van gunnen en kostprijsraming voor aankoop uitrusting audio-visuele-materialen-afdeling.  Investeringen 2002. (19294)

In de buitengewone dienst van de begroting 2002 is een krediet van € 1.239 ingeschreven voor aankoop uitrusting AVM-afdeling. Het betreft hier € 1.239 eigen middelen.

 

Voorstel tot aankoop uitrusting AVM-afdeling:

CD-speler: aantal 2

Basismodel voor frequent gebruik. Type: enkele cd. Nummerselectie via frontpaneel. Gemakkelijk bedienbaar via frontpaneel. Mechanisch geluid laag. Foutencorrectie. Repeat-functie. Minimaal 24 nummers programmeerbaar. Line-out: RCA Kleur: zwart. 

 

Hoofdtelefoon: aantal 2

Draadloos basismodel. Radiofrequente transmissie tot 100 m. Tv-storingsvrij. Geschikt om storingsvrij tegelijkertijd gebruikt te worden (3 hoofdtelefoons tegelijkertijd elk op apart apparaat).  Auto-tuning. Volumeregeling op hoofdtelefoon. Aansluitbaar op line-out audio (RCA) uitgang (eventueel met bijgeleverde adaptor).

 

Kleurentelevisie: aantal 1

Minimaal 55 cm/21 inch beelddiagonaal, stereo geluidsweergave, Kleursysteem: PAL, Secam, NTSC, OSD Menu, Aansluitingen : IN Scart/RF, en IN RCA voorzijde. Kleur : zwart.

 

De raad wordt verzocht het voorstel om de lasten en voorwaarden en de kostprijsraming ten bedrage van € 1.239 voor het leveren van uitrusting AVM-afdeling goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen.

De opdracht kan worden gegund via onderhandelingsprocedure.

De deelnemende firma's worden gelegenheid geboden om varianten op de beschreven toestellen in te dienen.

 

 

12.Bibliotheek.  Vaststelling van de lasten en voorwaarden, de wijze van gunnen en de kostprijsraming voor aankoop ander meubilair.  Investeringen 2002. (19334)

In de buitengewone dienst van de begroting 2002 is een krediet van € 6.197 ingeschreven voor aankoop ander meubilair. Dit betreft meubilair, signalisatie en aanpassing rekken. Het betreft hier € 6.197 met eigen middelen.

Deze uitbreiding is bedoeld om de publieksvriendelijke herinrichting van de bibliotheek en de geïntegreerde opstelling af te werken. Het meubilair is bedoeld om de nieuwe adolescentenafdeling af te werken.

 

Voor de aanpassing rekken, uitbreiding leeszaal en signalisatie wordt € 2.499 voorzien. De uitbreiding van signalisatie, leeszaal en aanpassing rekken dient compatibel te zijn met de bestaande rekken in de bibliotheek. De bestaande rekken werden geleverd door de firma Schulz. De dienst adviseert om de uitbreiding rekken, uitbreiding leeszaal en signalistie eveneens aan de firma Schulz te gunnen.

Voorstel voor gunning:

Er wordt voorgesteld om te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking ingevolge uitvoering van artikel 17 §2 1° a) en f) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten, waarin wordt bepaald dat een levering omwille van haar technische specificiteit slechts aan één bepaalde leverancier kan toevertrouwd worden, wat hier ter zake het geval is. Immers het bestaande rekken- en signalisatiesysteem moet uitgebreid en aangepast worden aan de bestaande inrichting en de uitvoering door een leverancier andere dan de firma die oorspronkelijke inrichting heeft geleverd zou technisch onmogelijk zijn.

De uitbreiding bestaat uit:

Schuin stel beugel links 20 stuks

Schuin stel beugel recht 20 stuks

Signalisatiepanelen 10 stuks AC-LH (afm. 1000 mm op 200 mm) Beuk/50.23

PC-standaard zit 1 stuk Model 6214 (850/800/1085 mm) laminaat beuk decor/grijs

Tafels AC-t75 3 stuks

Kostprijs: €2.499            Oorspronkelijke leverancier : Schultz Benelux Bvba, Gobbelsrode 46 te Holsbeek

 

Voor meubilair adolescentenhoek wordt € 3.698 voorzien. Gezien deze hoek voor jongeren als een eigen plek bedoeld is, wordt afgezien van de uniformiteit en gestreefd naar een jonge invulling :

 

1. Vergadertafel

Metalen frame met kunststof blad. Vierkante poten dikte ong. 35 mm, kleur zilvergrijs. Beuken blad – bladdikte min. 18 mm voorzien van rand. Afmetingen blad 2000 X 1000 mm – hoogte tafel 720 of 740 mm

Aantal : 1

 

2. Stoelen

Aluminium frame. Frame in de rug afgerond. Rug in polypropyleen. Kleurkeuze mogelijk. 

Afmetingen bij benadering zithoogte 45 cm, dipte 54 cm, breedte 48 cm, rug 80 cm

Aantal : 6

 

3. Lage zetels

Zit en rug samengesteld uit een schelp in geplooide beuken multiplex. Zit voorzien van kussen.

Blauwe stof – poten metaal/zilvergrijs

Afmetingen : ong. zitbreedte 600 mm, diepte 700 mm, zithoogte 420 mm en rug 840 mm

Aantal : 5

 

4. Bijzettafels

Tafeltje : blad in beuk – dikte 1,5 cm / afmetingen 53x 53 cm

Aantal : 2

 

De raad wordt verzocht  om de lasten en voorwaarden voor het leveren  van meubilair voor deze adolescenthoek goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. Deze opdracht kan worden gegund via onderhandelingsprocedure.


 

13.Goedkeuring wisselcollectieovereenkomst tussen Openbare Bibliotheek Brugge en Openbare Bibliotheek "De Leestuin" Bredene. (19295)

In het kader van de provinciale ondersteuning van Openbare Bibliotheken biedt de Centrale Openbare Bibliotheek Brugge meer dan 100 verschillende wisselcollecties (literatuurcollecties, muziekcollecties, jeugdcollecties,…) aan.

Deze kunnen gratis bij de COB-Brugge voor een periode van 6 tot 12 maanden ontleend worden. Er zijn ook algemene wisselcollecties met Nederlandstalige jeugdboeken en romans (pakketten van 200 eenheden).

 

Om een aantal hiaten in de collectie van de Bredense bibliotheek aan te vullen en om de startcollectie avm-materialen uit te breiden stelt het college voor om een wisselcollectie overeenkomst met de Centrale Openbare Bibliotheek af te sluiten.

Een principiële bruikleenovereenkomst tussen POB en COB dient daarvoor eenmalig te worden afgesloten voor 1 jaar. De duur van de bruikleenovereenkomst wordt tussen POB en COB overeengekomen. In onderleg en mits akkoord van de COB kan deze termijn verlengd worden door het opmaken van een nieuwe bruikleenovereenkomst. Mits vooropzeg van 1 maand behoudt de COB zich het recht voor de ontleende collectie terug te vragen.

 

De gemeenteraad wordt verzocht de voorwaarden van de bruikleenovereenkomst goed te keuren.

 

 

14.Nutsvoorzieningen. Moderniseren O.V., L.S. en L.D. in de Kapelstraat - fase 3 (deel 2 en 3).  Goedkeuring plannen, lasten en voorwaarden, kostprijsraming en financieringswijze.  Vaststelling van de wijze van gunnen. (19296)

 

Van Electrabel, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, ontvingen wij het dossier betreffende de modernisering van het O.V., L.S. en L.D. distributienet in de Kapelstraat, tussen Koerslaan en grensscheiding De Haan (fase 3 – deel 2 en 3)

 

Lasten en voorwaarden, kostprijsraming en financieringswijze van de opdracht van werken

 1. Fase 3 – deel 2 (tussen Koerslaan en Danckaertstraat)
  1. Elektriciteit – laagspanning

·         330 m PRC-kabel 3 x (1 x 150) Al (11 kV)

·         22 m PVC-buis Æ 160

Kostprijs : € 28.297,19 – volledig ten laste van IMEWO

 

  1. Openbare verlichting

·         Leveren, plaatsen en aansluiten van 10 palen, voorzien van 10 armaturen, type Karl-Johan met lamp SON-T 100 W en 10 armaturen, type Karl-Johan met lamp CDM-T 70 W (zelfde type en kleur als bestaande dubbele armaturen langs vernieuwde Kapelstraat-Driftweg)

Kostprijs : € 44.252,22, B.T.W. inclusief – volledig ten laste van de gemeente

 

 1. Fase 3 – deel 3 (tussen Danckaertstraat en grensscheiding De Haan)
  1. Elektriciteit – laagspanning

·         40 m LS-kabel 4 x 150 Al (231 V)

Kostprijs : € 692,68 – volledig ten laste van IMEWO

 

  1. Hoogspanning

·         215 m HS-kabel 3 x (1 x 150) Al PRC

Kostprijs : € 9.596,05 – volledig ten laste van IMEWO

 

  1. Openbare verlichting

·         94 m OV-kabel 4 x 10 Cu

·         3 stuks OV-paal staal LPH 6, 3/5 m Karl-Johan met armatuur Karl-Johan NB 100W en armatuur Karl-Johan CDMT 70 W (zelfde type en kleur als bestaande dubbele armaturen langs de vernieuwde Kapelstraat-Driftweg)

Kostprijs : € 10.765,88, B.T.W. inclusief – volledig ten laste van de gemeente

 

Samenvatting aandeel gemeente

Fase 3 – deel 2                           O.V.                             € 44.252,22

Fase 3 – deel 3                          O.V.                             € 10.765,88

TOTAAL, B.T.W. inclusief                                               € 55.018,10

 

Krediet voorzien op de buitengewone begroting 2002

€ 55.776,04

 

De gemeenteraad wordt verzocht :

 1. Goed te keuren de plannen, lasten en voorwaarden, kostprijsraming en financieringswijze van de opdracht van werken tot het moderniseren van de O.V., L.S. en L.D. in de Kapelstraat – fase 3 (deel 2 en 3);
 2. Vast te stellen de wijze van gunnen van deze opdracht, meerbepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de opdracht.

 

 

 

15.Goedkeuring aankoop perceel grond, 306 m2 groot, gelegen kruispunt Blauwe Sluis, gekadastreerd 2° afdeling, sectie D, nr. 184/02k, jegens de heer en mevrouw Roger Zanders - Seghers. (19297)

Voor de modernisering van de Sluizenstraat zijn de volgende realisaties gepland :

î          herinrichting toegang Blauwe Sluis, zijde brug over Noord-Ede en oude doorsteek naar Oudenburg, ter hoogte van café Blauwe Sluis

î          creëren van plaatselijke volwaardige parkeerplaatsen langs de uitwijkstrook in kasseien, waar noodzakelijk (ter hoogte van de bebouwing)

î          plaatsen van een langsgoot langs de zuidelijke zijde van de betonweg met afwatering naar bestaande grachten (met eventuele doorsteken door de weg, waar afwatering naar grachten niet mogelijk is, vb. ter hoogte van de bandencentrale)

î          verbetering afwatering en bestrating ter hoogte van de Noord-Edestraat

Daarom heeft :

î          de gemeenteraad in zitting van 2 maart 2000 de voorwaarden van de ereloonovereenkomst goedgekeurd, af te sluiten met een ontwerper voor het opmaken van de plannen, bijzonder lastenboekbestek en kostprijsraming van de verbeteringswerken Sluizenstraat, gedeelte in beton vanaf de Blauwe Sluis tot ter hoogte van manege Ruitershof (bestrating, parkings en goten), alsook voor leiding en toezicht ,

î          het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2000 Studiebureau ir. G. Verschave b.v.b.a., K. Astridlaan 97 te 8200 St. Michiels-Brugge, de opdracht gegund tot opmaak van de plannen, bijzonder lastenboekbestek en kostprijsraming van de verbeteringswerken Sluizenstraat, gedeelte in beton vanaf de Blauwe Sluis tot ter hoogte van manege Ruitershof (bestrating, parkings en goten), alsook voor leiding en toezicht .

Om deze werken te realiseren dient voor het kruispunt Blauwe Sluis nog een perceel grond aangekocht ± 306 m² groot, gekadastreerd 2e afdeling sectie D nr. 184/02k en eigendom van dhr. & mevr. Roger Zanders - Seghers, wonende Plassendaalsesteenweg 15a te 8400 Oostende .

Het Ministerie van Financiën, Aankoopcomité, Witte Molenstraat 29 te 8200 Brugge heeft op 30/11/2000 de waarde van deze grond geschat op 65,-BEF/m² hetzij € 493,06 (19.890,-BEF) voor het perceel (306 x 65,-BEF) .

De b.v.b.a. Landmeter Van Damme, Gistelsteenweg 213 te 8490 Varsenare-Jabbeke heeft op 10/03/2001 en op 08/12/2001 een metingplan opgemaakt en bijgewerkt van het bedoelde perceel, waarbij een oppervlakte van 306 m² werd opgemeten .

De gemeenteraad wordt verzocht de aankoop van 306 m² grond, gelegen op het kruispunt Blauwe Sluis, gekadastreerd Bredene 2e afdeling sectie D nr. 184/02k, jegens de heer en mevrouw Roger Zanders - Seghers, Plassendalesteenweg 15a te 8400 Oostende, goed te keuren .

 

16.Punt aangevraagd door het raadslid Kristien Vanmullem (sp.a)
Veilige oversteekplaatsen voor fietsers. (19298)

----

17.Punt aangevraagd door het raadslid Gilbert Vanleenhove (CD&V)
Interpellatie van het college aangaande de zoveelste blunder in de berekening van verhaalbelastingen, inzake de Zeelaan. (19299)

---

 

 

Voorstel van het college tot toevoeging bij hoogdringendheid van volgende punten :

 

18. Kennisneming van  het ontslag van mevrouw Karine Croos als lid van het O.C.M.W. met ingang van 1 februari 2002

Mevrouw Karine Croos neemt ontslag als lid van de raad van het OCMW  met ingang van 01 februari 2002.

 

Overeenkomstig artikel 19 § 2 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, blijft het lid dat ontslag neemt zijn/ haar mandaat uitoefenen tot zijn/haar opvolger is beëdigd.

 

De raad dient akte te nemen van het ontslag van mevrouw Karine Croos als lid van de raad van het OCMW.

 

 

 

19. Aanvullend onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven van 1ste opvolger van mevrouw Karine Croos, Eddy Damman, als lid van de raad van het O.C.M.W. op de lijst sp.a

 

Bij de verkiezingen van de leden van de raad van het OCMW op 22 januari 2001, werd de heer Eddy Damman verkozen tot 1ste opvolger van mevrouw Karine Croos, ontslagnemend.

 

Alvorens tot de eedaflegging te kunnen opgeroepen worden om daarna in functie te kunnen treden, dient de gemeenteraad de geloofsbrieven van de heer Eddy Damman te onderzoeken en goed te keuren.

 

Onder geloofsbrieven wordt verstaan het voldoen aan de volgende voorwaarden en zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid.

 

Voorwaarden:

 1. Belg zijn;
 2. Ten minste 18 jaar zijn;
 3. Zijn hoofdverblijf hebben in de gemeente;
 4. Zich niet bevinden in een der gevallen van onverkiesbaarheid bepaald bij artikel 66 van de gemeentekieswet

 

Mogen geen deel uitmaken van de raad voor maatschappelijk welzijn:

 1. de provinciegouverneur, leden bestendige deputatie, de provinciegriffiers en de arrondissementscommissarissen;
 2. de burgemeesters en de schepenen;
 3. de leden van de hoven, rechtbanken
 4. de ambtsdragers bij de Raad van State
 5. de leden van het rijks-, provincie- en gemeentepersoneel, die uit hoofde van hun bevoegdheden, rechtstreeks deelnemen aan het uitoefenen van het toezicht op het OCMW
 6. de door het centrum bezoldigde personeelsleden

 

De heer  Eddy Damman voldoet aan de voorwaarden van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een toestand van onverenigbaarheid.

 

De gemeenteraad wordt verzocht de geloofsbrieven van de heer Eddy Damman goed te keuren.

 

 

20. Toegevoegd punt op aanvraag van raadslid Kristof Vermeire, CD&V

Ondervraging van het college van burgemeester en schepenen over het verspreiden van een persnota die subjectieve en onjuiste informatie bevat.

 

 

------------

 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

 

 

Fernand Devos                                                                                                  Willy Vanhooren

secretaris                                                                                                          burgemeester