terug

24 januari 2002

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt
de gemeenteraadsleden voor de eerste maal te vergaderen
in zitting 04-februari-2002  om 19.30 u

 

 

 

 

Vooraf van 19.15 u tot 19.30 u : Mogelijkheid tot vraagstelling door inwoners over gemeentelijke aangelegenheden.

 

 

Agenda

 

 

 

Openbare Zitting

1.Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27 december 2001. (19278)

2.Goedkeuring van de geloofsbrieven van mevrouw Karine Croos, Kapelstraat 123/0301, 8450 Bredene, als opvolger van de heer Gerrit Bauwens.  Eedaflegging. (19279)

3.Vervanging van het raadslid Gerrit Bauwens in de adviesraden waar hij ingevolge beslissingen dd 5 maart 2001 en
23 april 2001 van de gemeenteraad afgevaardigd werd. (19280)

4.VZW Streekplatform arrondissement Oostende.  Aanduiding van een afgevaardigde van de gemeente om te zetelen in de algemene vergadering. (19281)

5.Verkeer. Kennisneming van tijdelijke politieverordeningen, houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen in de gemeente, vastgesteld door de Burgemeester, nav :
- huwelijksfeest in café Rodenbach, Nukkerstraat 6, Bredene, op 21 december 2001
- kersthappening, organisatie BVBA Taurus, van 25 december 2001 tot en met 2 januari 2002
- kerstboomverbranding en sprotjesavond, org. gemeentelijke toeristische dienst, op 12 januari 2002. (19283)

6.Lunaparken.  Wet 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, alsook de uitvoeringsbesluiten.  Intrekking van de beslissing dd 27 december 2001 van de gemeenteraad betreffende de hervaststelling convenant Gemeente Bredene - Belgian Amusement Company Ltd. - N.V. Automatic Equipment (lunapark Sportland), omwille van een administratieve vergissing. Hervaststelling convenant Gemeente Bredene - N.V. GCA (lunapark Fun House). (19286)

7. Investeringen 2002.. Aankoop van meubilair ten behoeve van de dienst bevolking en bureaustoelen voor diverse administratieve diensten. Vaststelling van de lasten en voorwaarden, de wijze van gunnen en de kostprijsraming. (19288)

8.Aanvulling van het belastingreglement op het aanleggen van trottoirs voor de dienstjaren 2001 tot 2006. (19291)

9.Aanleg van verharde trottoirdelen palende aan bushaltes in de Zeelaan (oud - en nieuw deel).  Vaststelling van de aard der werken en de verhaalbaarheid van de kosten op de aanpalende eigenaars. (19289)

10.Uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 27 december 2001 nopens de toekenning van maaltijd­cheques aan het gemeentepersoneel. Vaststelling van de lasten en voorwaarde, de wijze van gunnen en de kostenraming van de opdracht voor de uitgifte van de maaltijdcheques. (19292)

11.Bibliotheek. Vaststelling van de lasten en voorwaarden, de wijze van gunnen en kostprijsraming voor aankoop uitrusting audio-visuele-materialen-afdeling.  Investeringen 2002. (19294)

12.Bibliotheek.  Vaststelling van de lasten en voorwaarden, de wijze van gunnen en de kostprijsraming voor aankoop ander meubilair.  Investeringen 2002. (19334)

13.Goedkeuring wisselcollectieovereenkomst tussen Openbare Bibliotheek Brugge en Openbare Bibliotheek "De Leestuin" Bredene. (19295)

14.Nutsvoorzieningen. Moderniseren O.V., L.S. en L.D. in de Kapelstraat - fase 3 (deel 2 en 3).  Goedkeuring plannen, lasten en voorwaarden, kostprijsraming en financieringswijze.  Vaststelling van de wijze van gunnen. (19296)

15.Goedkeuring aankoop perceel grond, 306 m2 groot, gelegen kruispunt Blauwe Sluis, gekadastreerd 2° afdeling, sectie D, nr. 184/02k, jegens de heer en mevrouw Roger Zanders - Seghers. (19297)

16.Punt aangevraagd door het raadslid Kristien Vanmullem (sp.a)
Veilige oversteekplaatsen voor fietsers. (19298)

17.Punt aangevraagd door het raadslid Gilbert Vanleenhove (CD&V)
Interpellatie van het college aangaande de zoveelste blunder in de berekening van verhaalbelastingen, inzake de Zeelaan. (19299)

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

 

 

 

 

 

Fernand Devos                                                                                                  Willy Vanhooren

secretaris                                                                                                          burgemeester

terug