beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Wat?
Wettelijke samenwoning is een - haast volwaardig - alternatief voor het huwelijk. Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet u, net als gehuwden, een zekere wettelijke bescherming van uw woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.†Naast de wettelijke registratie blijft het echter raadzaam om het samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen (notarieel samenlevingscontract).

Wat zijn de gevolgen van wettelijk samenwonen?
Gezinswoning:
Belangrijk is dat de gezinswoning van wettelijk samenwonenden dezelfde bescherming geniet als de gezinswoning van gehuwden: zo zal die woning niet kunnen verkocht of gehypothekeerd worden zonder toestemming van de samenwonende door de partner die er alleen eigenaar van is, en indien die woning gehuurd is, zij het dan door slechts ťťn van de partners en vůůr de wettelijke samenwoning tot stand kwam, behoort die huur aan beide partijen.

Andere goederen:
Verder horen de samenwonenden, in verhouding tot hun materiŽle mogelijkheden, bij te dragen in de kosten voor het huishouden, en schulden die door ťťn van beiden aangegaan worden ten behoeve van het gezin of de opvoeding van de kinderen verbinden ook de andere echtgenoot, behoudens wanneer die schuld buitensporig zou zijn in vergelijking met het gezinsinkomen.

Elk der wettelijk samenwonenden behoudt de goederen waarvan hij of zij eigenaar was vůůr het samenlevingscontract, en ook de inkomsten uit die goederen en de opbrengsten van zijn beroep. Goederen waarvan geen van beiden de eigendom kan bewijzen worden geacht in onverdeeldheid te zijn. Hier is het zeer belangrijk te weten dat indien de overlevende wettelijk samenwonende een erfgenaam is van de vooroverledene, die onverdeeldheid, behoudens tegenbewijs, beschouwd wordt als een schenking ten aanzien van de reservataire erfgenamen.

Verder kunnen de partijen (maar moeten niet) hun wettelijke samenwoning naar eigen goeddunken regelen door een overeenkomst, die echter niet in strijd mag zijn met de wet op de wettelijke samenwoning, met de openbare orde of de goede zeden, met de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, of met de regels met betrekking tot de erfopvolging. Die overeenkomst moet dan wel voor een notaris verleden worden, en de ambtenaar van de burgerlijke stand zal er melding van maken in het bevolkingsregister.

Voor wie?
Wettelijke samenwoonst staat open voor alle ongehuwd samenwonende koppels, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap. Ook personen zonder wettelijk verblijf kunnen in aanmerking komen voor het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoonst.

Voorwaarden?
Beide contractanten moeten ongehuwd zijn en niet gebonden door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning. Ze moeten juridisch bekwaam zijn om contracten af te sluiten (bekwaam zijn betekent in de eerste plaats dat zij meerderjarig moeten zijn). Het ligt voor de hand dat zij ook op eenzelfde adres moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Voor personen zonder wettelijk verblijf zal een onderzoek worden ingesteld naar de gewone gemeenschappelijke verblijfplaats.

Wat zijn de stappen?
De verklaring moet schriftelijk gebeuren, tegen ontvangstbewijs. Omdat het geschrift aan een aantal voorwaarden moet voldoen zal de dienst burgerzaken een modelverklaring ter beschikking houden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal nagaan of de voorwaarden vervuld zijn, en of de verklaring alle door de wet opgelegde gegevens vermeldt.

BeŽindiging wettelijk samenwonen?
Elke wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer een van de contracterende partijen huwt of overlijdt. Verder kan de wettelijke samenwoning ook beŽindigd worden door onderlinge toestemming van beide partijen of door een eenzijdige verklaring van ťťn van hen.

Wettelijk samenwonenden kunnen een beroep doen op de tussenkomst van een vrederechter indien hun verstandhouding zoek is. De vrederechter kan dan dringende en voorlopige maatregelen treffen die betrekking hebben op hun kinderen, hun wettelijke en contractuele verplichtingen, hun gemeenschappelijke verblijfplaats, en hun goederen. Nadien moet een schriftelijke verklaring gebeuren van de beŽindiging van het wettelijk samenwonen.

Indien slechts ťťn van beide partners het samenwonen wil beŽindigen, zal de overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvan moeten vooraf betaald worden door degene die het samenwonen wil beŽindigen.

Hoeveel kost het?
De verklaring ďwettelijk samenwonenĒ is gratis.
Voor de beŽindiging van samenwoning: zie "beŽindiging wettelijk samenwonen".

Erfopvolging
Omdat wettelijk samenwonenden niet in dezelfde rechtspositie werden geplaatst als gehuwden, werd het erfrecht tussen twee wettelijk samenwonenden via de wet van 28 maart 2007 geregeld.

Bij een eigen woning: de langstlevende wettelijke samenwonende partner behoudt het vruchtgebruik van de woning, die zij samen bewoonden, en de huisraad die er zich bevond (preferentiŽle goederen).

Bij een huurwoning: de langstlevende wettelijke samenwonende partner behoudt huurrecht en het vruchtgebruik van de huisraad in de huurwoning.

Het erfrecht dat zo wordt toegekend aan de langstlevende wettelijke samenwonende partner is echter niet zo uitgebreid als het erfrecht dat door het Burgerlijk Wetboek wordt toegekend aan de langstlevende echtgeno(o)t(e). Er zijn nog opmerkelijke verschillen:

  • het vruchtgebruik slaat enkel op de eigen woning en de huisraad die er zich bevindt (bij gehuwden is dit het vruchtgebruik op de gehele nalatenschap);
  • de langstlevende wettelijke samenwonende partner kan expliciet worden onterfd bij testament door zijn wettelijk samenwonende partner, zodat hij geen recht heeft op het vruchtgebruik van preferentiŽle goederen. Hij wordt dus in tegenstelling tot de langstlevende echtgeno(o)t(e) niet beschouwd als reservataire erfgenaam.

Documenten
†Artikelen 1475 - 1479 burgerlijk wetboek

 

 

Contact

Dienst:
Burgerlijke stand

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 93
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1